PEDAGOGISKE PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

Den generelle årsplan, vårt pedagogiske arbeidsdokument forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om dags-rytme og barnegruppa. Den inneholder didaktiske planer for oppstarttema, hovedtema og sidetema. Progresjonplanen ivaretar utvikling innenfor rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planlegging opp mot enkeltbarn Vi har også en handlingsplan mot mobbing - "En inkluderende barnehage". Samt en plan for siste år i barnehagen - "Overgang barnehage - skole".