PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

For å drive pedagogisk arbeid i barnehagen må en i tillegg til Rammeplanen ha på plass noen grunnleggende arbeidsdokumenter. Vi har en generell årsplan som forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Denne sendes ut på e-post i forbindelse med tildeling av plass. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planlegging og evaluering. Se vedlegg for andre planer; årshjulet som informerer kort om årets faste temaer og handlingsplan for barns psykososiale miljø i barnehagen.