PEDAGOGISKE PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

Den generelle årsplan, vårt pedagogiske arbeidsdokument forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om dags-rytme og barnegruppa. Den inneholder didaktiske planer for oppstarttema, hovedtema og sidetema. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planleggingen. Barns psykososiale barnehagemiljø er en handlingsplan for å motvirke krenkende atferd og mobbing. Overgang barnehage - skole ivaretar de eldste barna.